Privacybeleid

Wie zijn wij

Het adres van onze website is: https://klaverken.be.

Vzw ‘t Klaverken Buggenhout hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens. 
In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Vzw ‘t Klaverken Buggenhout houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
– je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
– verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
– vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
– passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
– geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
– op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen attent maken en deze willen  respecteren.

Als sportclub zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, hierover vragen hebt of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via onderstaande contactgegevens:

vzw ‘t Klaverken Buggenhout
Zetel:  Platteput 8b / 9255 BUGGENHOUT
Emailadres: bestuur@klaverken.be

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door vzw ‘t Klaverken Buggenhout verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

 • om lid te kunnen zijn van vzw ‘t Klaverken Buggenhout en de Koninklijke Vlaamse Krachtbalfederatie (gerechtvaardigd belang/contractuele overeenkomst)
 • om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van vzw ‘t Klaverken Buggenhout (uitvoering overeenkomst)
 • om te communiceren over wedstrijden, evenementen en andere activiteiten (gerechtvaardigd belang)
 • het bekomen van subsidiëringen (wettelijke verplichting, 

Welke gegevens verwerken we?

Wij kunnen  de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken…: 

 • Identificatiegegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail

 • Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum
 • Gevoelige gegevens: gegevens betreffende lichamelijke of psychische gezondheid (medische fiches) over ziekte en allergieën, blessures
 • Beeldmateriaal: (digitale) foto’s & film (impliciete toestemming volgt uit deelname aan het evenement)

… voor de volgende doelstellingen :

 • Inschrijving bij federatie
 • Inschrijving voor toernooien
 • Verzekeringen
 • Veiligheid
 • Contact rond wedstrijden, evenementen,…
 • Nieuwsbrief
 • Beeldmateriaal social media en website
 • Winnaars wedstrijden selecteren en bereiken
 • Contracten met leveranciers en sponsors (enkel gegevens van leveranciers en sponsors zelf, niet van andere partijen)

Wie verwerkt de gegevens?

De gegevens worden verwerkt door volgende partijen:

 • Bestuur ‘t Klaverken Buggenhout
 • Communicatiecel ‘t Klaverken Buggenhout
 • Ledenadministratie ‘t Klaverken Buggenhout
 • Koninklijke Vlaamse Krachtbalfederatie (KVKBF) (enkel identificatiegegevens en medische fiche)
 • Internationale Krachtbalfederatie (IKBF) (enkel identificatiegegevens)

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij (verwerker) voor:

 • het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);
 • een omgeving voor het bewaren van gegevens

 • het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
 • communicatie met leden

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. 

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft.  Deze toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18  jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Vzw ‘t Klaverken Buggenhout bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Vzw ‘t Klaverken Buggenhout verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan de duurtijd van inschrijving tot het evenement OF 12 maanden OF 5 jaar OF 10 jaar OF 20 jaar afhankelijk van het doel.

Beveiliging van de gegevens

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • Alle personen die namens vzw ‘t Klaverken Buggenhout  van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig (maandelijks) onze maatregelen;

 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
 • Bij risico voor je rechten en vrijheden melden we dit aan jezelf en de betrokken autoriteiten.

Je rechten omtrent je gegevens

 

 

Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing, intrekken toestemming of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben.  Via het hoger vermeld adres kun je hier ons hiervoor contacteren.  

Tevens kunt je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. 

Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Wij behandelen uw opmerking zo snel als mogelijk en doen al het nodige om hieraan gevolg te geven.

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):

Drukpersstraat 35
1000 Brussel
https:// www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Wijziging privacyverklaring 

Vzw ‘t Klaverken Buggenhout kan de privacyverklaring steeds wijzigen.  De laatste wijziging gebeurde op 1 november 2019.

Welke persoonlijke data we verzamelen en waarom we dat doen

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de data die getoond wordt in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om spam te bestrijden.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar dienst indien je dit gebruikt. De privacybeleid pagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Media

Als je afbeeldingen naar de website upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen uploadt met daarin GPS locatiegegevens (EXIF data). Bezoekers van de website kunnen de afbeeldingen van je website downloaden en deze locatiegegevens inzien.

Contactformulieren

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of we je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien je een account hebt en je logt in op deze website, slaan we een tijdelijk cookie op om te bepalen of jouw browser cookies accepteert. Dit cookie bevat geen persoonlijke data en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden de login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en bevat enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze website kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten. Bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc. Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen gegevens over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Analytics

Met wie we uw data delen

Hoelang we uw data bewaren

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Voor gebruikers die zich registreren op onze website (indien van toepassing), bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (enkel de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Beheerders van de website kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

Welke rechten heb je van je eigen gegevens

Als je een account hebt op deze website of je hebt reacties geplaatst, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons hebt gegeven. Je kan ook verzoeken dat we deze persoonlijke gegevens die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen data die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden.

Waar we uw data naar toe sturen

Bezoekerscommentaren kunnen worden gecontroleerd via een geautomatiseerde spamdetectieservice.